بیانیه هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)

بیانیه هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)

 اسلام، دینی است که از پیامبر گرامی به جای ماند و شاخص اصلی و سازنده هویت امروز ما مسلمانان می باشد ، که سالهاست مورد تهاجم دشمنان از طرق مختلف واقع شده است .

در این سالها دشمنان اسلام به ویژه آمریکا و صهیونیست از بیداری مسلمانان جهان و گسترش این دین الهی به وحشت افتاده وبا حربه های مختلف در صدد نابودی دین مقدس اسلام می باشند که هر بار با هوشیاری مسلمانان خدعه آنها با شکست مواجه می شود.

دشمنان اسلام بار دیگر عجز وناتوانی خود را در قالب فیلم موهن آمریکایی – صهیونیست نسبت به پیامبر اسلام (ص) و ارزشهای مقدس اسلام نشان دادند که بی پاسخ نمانده وخشم همه مسلمانان جهان را برانگیخت و این عمل ننگین وشرم آور را محکوم نمودند.

شورای اسلامی شهر یزد نیز ضمن محکوم نمودن این عمل گستاخانه و زشت ، از تمام مسلمانان جهان می خواهد با حفظ وحدت و همبستگی در برابر این اهانت ساکت ننشسته و با پاسخ کوبنده و قاطع ، دشمنان اسلام به ویژه متولیان این اقدام را سرکوب گردانند. 

شورای اسلامی شهریزد