بکار گیری نیروهای تخصصی در شهرداری

بکار گیری نیروهای تخصصی در شهرداری
دویست وپنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 8 نفر از اعضا در صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – دراین جلسه، افزایش کیفی وکمی کارکنان تخصصی شهرداری مطرح ومقررگردیدشهرداری ازطریق شرکتی تعداد 15 نفرنیرو(6 نفرحسابداری ، 3 نفر حقوقی و6 نفرعمرانی بامدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد ) به کارگیرد.
ضمناً در این جلسه تاکید گردید بکارگیری این نیروها چه به صورت شرکتی ویا غیرشرکتی از طریق فراخوان واخذ آزمایشات کتبی و مصاحبه شفاهی وبا تکیه بر توانائی های آنها صورت گیرد . همچنین نماینده شورا پیرامون نظارت بر چگونگی بکارگیری آنها مشخص گردید.