بيست‌وهفتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

بيست‌وهفتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
بيست‌وهفتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 30/7 صبح روز سه شنبه مورخ 28/8/92 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا آقاي مطهريان نائب رئيس شورا با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي قبولي عزاداريها وعرض تسليت شهادت حضرت امام حسين (ع )وياران با وفايش ازخداوند متعال خواست ما را جزء شيعيان واقعي وپيروان راستين آن حضرت و ائمه اطهار (ع) قراردهد .
سپس آقاي فقيه خراساني خواستار جمعبندي مسائل ومشكلات مربوط به شوراها جهت ارائه به استاندار محترم براي پي گيري ، تعيين يك نفر ازسوي شهرداري براي پي گيري موضوع ادغام شهرحميديا به يزد جهت كلان شهرشدن ، پيش بيني اعتبارات لازم دربودجه سال 93 شهرداري براي سازمان پسماند جهت نظافت وپاكيزگي شهر و جمع آوري زباله ، تعيين و معرفي كارشناسان رسمي براي قيمت گذاري جديد بدليل گذشت زمان قانوني بابت آزادسازي اراضي باقي مانده متعلق به فرودگاه شهيد صدوقي در مسيرپروژه ولايت گرديد كه سايراعضاي شورا هم دراين زمينه مطالبي را مطرح نمودند كه مقررگرديد اعضاي شورا طرح پيشنهادي خود را براي بررسي مجدد و هرگونه تصميم گيري به شورا ارائه نمايند .
درادامه وبراساس دستوركارجلسه و باعنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي باحضور اعضاي هيأت مديره ومديرعامل سازمان تاكسيراني آقايان ميرشمسي ، شاكري شمسي ، ابويي موضوع تعيين وضعيت نهايي تاكسي هاي بي سيم 133- 1830 و نحوه واگذاري تاكسي بي سيم به شركت تعاوني ايساتيس طبق قرارداد منعقد شده با شركت شاهد شرق خراسان (1830) مطرح كه هريك از مدعوين درابتدا اقدامات از فعاليتهاي خوب صورت گرفته توسط سازمان تاكسيراني كه با هماهنگي و طبق مصوبات هيأت مديره و شوراي آن سازمان در راستاي خدمات رساني به شهروندان محترم و همچنين بهبود وضعيت تاكسيراني و مرتفع نمودن بعضي از مسائل و مشكلات مربوط به آن سازمان انجام پذيرفته بيان نمودند .
سپس ساير اعضاي شورا هم با توجه به اعتراضات ومراجعات مكرر بعضي از شهروندان در رابطه با تعيين وضعيت تاكسي هاي بي سيم در سطح شهر و در راستاي كنترل ونظارت كامل وهرچه بيشتر سازمان تاكسيراني بر عملكرد رانندگان تاكسي ها نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح وبحث وتبادل نظر نمودند .در پايان مقررگرديد با توجه به درخواست متقاضيان جهت انعقاد قرارداد سامانه 133، موضوع درهيأت مديره سازمان تاكسيراني با حضور نمايندگان اين شورا آقايان فقيه خراساني ، رادمنش ، كاشفي و مطهريان با دعوت از متقاضيان مورد بررسي قرار گيرد و هرگونه تصميم گيري توسط هيأت مديره ملاك عمل قرار گيرد . 
مصوبات
     تعيين مشاور     
 
 
1- درخصوص تعيين مشاور جهت كميسيون تحول اداري واملاك شورا موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ،نظر به توان ، تخصص ، سوابق و تجربيات كاري آقاي اكبر حكيميان بعنوان مشاور تعيين وانتخاب گرديد .  
 
     معرفي نماينده    
 
 
2- در رابطه با پي گيري موضوع الحاق شهر حميديا به شهر يزد جهت كلان شهر شدن و همچنين پي گيري در راستاي ارتقاء درجه شهرداري يزد از مراجع مربوطه ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد به لحاظ اهميت وضرورت و تسريع درامور شهرداري نسبت به معرفي نماينده تام الاختيار جهت پي گيري موضوعات فوق به شورا اقدامات لازم معمول نمايد .
     واگذاري كيوسك فروش مطبوعات   
 
 
3- لايحه شماره 200/920023482- 4/6/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921001801 – 4/6/92 .
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، باعنايت به نامه شماره 71760 مورخ 19/9/92 معاونت محترم هماهنگي امور استانداري با موضوع ارسال درخواست خانم فاطمه فرقاني اله آبادي مبني بر واگذاري يك كيوسك فروش مطبوعات به فرزند نامبرده با نام داوود فرقاني با توجه به وضعيت نامبرده كه تحت پوشش بهزيستي مي باشد ، شهرداري يزد درنظر دارد درصورت موافقت آن شوراي محترم دريكي از محدوده هاي زير نسبت به واگذاري مكان مناسب جهت نصب كيوسك صرفاً به منظور عرضه به منظور عرضه مطبوعات و محصولات فرهنگي درقبال اخذ تعهد و وثيقه معتبر و طي مراحل لازم اقدام نمايد :
1- آزادشهر ، بلوار شهيد دهقان
2- بلوار دانشگاه ، بلوار پروفسور حسابي
3- بلوار امامزاده جعفر (ع)
4- خيابان خرمشهر
خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي جوكار به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون خدمات شهري شورا وتوضيحات نائب رئيس آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري درخصوص موارد ذيل اقدامات لازم معمول و نتيجه را براساس زمان اعلام شده به شورا گزارش نمايد :
الف: شهرداري(سازمان رفاهي،تفريحي)موظف گرديدطرح دكه هايي با شكلهاي مناسب وزيباوجنس ورنگ متناسب با اقليم شهريزد را تهيه و تا تاريخ30/9/92 به شورا ارائه نمايد.
ب: شهرداري(سازمان رفاهي،تفريحي) موظف گرديد پس ازتهيه طرح دكه هاي جديد(ازلحاظ شكل،جنس و رنگ) جانمايي دكه ها را انجام و گزارش آن را تا تاريخ 30/10/92 به اين شورا ارائه نمايد.
ج: مقررگرديد شهرداري پس ازتهيه طرح وجانمايي دكه هاي جديدآنها راساخته و در مكانهاي مورد نظر نصب نمايد سپس با متصرفين فعلي دكه هاي موجود، درخصوص واگذاري دكه ها با شرايط پرداخت اجاره هاي معوقه و خريد دكه هاي جديد (بصورت نقد يا اقساط) مذاكره نمايد . لازم به ذكراست مستأجريني كه با شرايط جديدحاضر به كار باشند در دكه هاي جديد شروع به كار كرده و مستأجريني كه تمكين ننمايند طبق ضوابط با آنها رفتار مي شود.
د: مقررگرديدپس ازنصب دكه هاي جديدتمامي دكه هاي فاقد مجوزتوسط شهرداري(اجرائيات)جمع آوري گردد و دكه هايي كه درحال حاضرتعطيل يا صاحبان آنها فوت نموده اندجمع آوري و به مالك آن تحويل شود.
هـ: دراين دكه ها صرفاً مطبوعات وكالاي فرهنگي عرضه گردد.
تبصره1: فروش نوشيدني ،تنقلات ،گل بصورت محدودمجازمي باشد
تبصره2: بديهي است عرضه سيگاردراين دكه ها ممنوع است.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.