بيانيه شوراي اسلامي شهر يزد نسبت به هتك حرمت به كتاب مقدس قرآن مجيد

بيانيه شوراي اسلامي شهر يزد نسبت به هتك حرمت به كتاب مقدس قرآن مجيد
سالهاست استكباران خون آشام و ددمنش جهاني با سناريوسازي و ايجاد توطئه هاي جديد و شوم ، در صدد آنند تا افكار جهاني را از مسائل اساسي و مهم منطقه و جهان اسلام منحرف نمايند و اين  بار چهره كريه المنظر خود را با عمل جاهلانه و وقيحانه آتش سوزي و هتك حرمت به كتاب آسماني اسلام قرآن مجيد كه منشاء نور و رحمت و حقانيت است در سالروز 11 سپتامبر توسط افراطي گران مسيحيت و جيره خواران صهيونيست عمق استيصال و درمانگي خود را نسبت به گسترش روزافزون دين اسلام در جهان نشان دادند.
با توجه به اينكه قرآن کريم به عنوان آخرين کتاب آسماني و معجزه اي بزرگ از پيامبر ختم المرسلين، مصحف عدالت و رحمت، صلح و شفقت و روشن ترين راه هدايت بشر است همواره در روح و جان مسلمين و ساير آزادگان جهان، جاودانه خواهد ماند و مطمئنا اين رفتارهاي شنيع و گستاخانه، نخواهد توانست مانعي در برابر موج گسترده بيداري جهانيان و گرايش روزافزون آنان به اين دين مقدس ايجاد وکوچکترين وقفه اي به وجود آورد.
شوراي اسلامي شهر، شهرستان و استان يزد به نمايندگي از مردم شريف و شهيدپرور يزد اين اقدام بي شرمانه استكباران جهاني نسبت به كتاب مقدس قرآن مجيد را محكوم نموده و مطمئناً اين اقدام با امواج خروشان خشم و نفرت و انزجار گروه هاي مردمي، مسلمانان جهان و ساير اديان الهي و تمامي آزادگان و آزادانديشان سراسر گيتي مواجه مي گردد و بدون شک پشيماني و درماندگي عاملان نادان آن را به دنبال خواهد داشت.