بودجه 200ميليارد توماني شهرداري تقديم شوراي شهر يزد شد


 

به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - بودجه پيشنهادي سال 93 شهرداري امروز 8 بهمن ماه سالجاري با رويكرد زيباسازي شهر ، ساماندهي فضاي سبز و مبلمان شهري تقديم شوراي اسلامي شهر يزد گرديد.
بودجه پيشنهادي سال 93 شهرداري به مبلغ200 ميليارد تومان مي باشد كه از اين ميزان 60 درصد آن مربوط به امور عمراني و 40 درصد مربوط به امور جاري مي باشد.
شايان ذكر است اين شورا در نظر دارد حداكثر تا پايان بهمن ماه سالجاري بودجه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايد.