بودجه پيشنهادي سال 90 شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد

بودجه پيشنهادي سال 90 شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد

 

بودجه پيشنهادي سال 90 شهرداري يزد كه در چهارصد و هشتمين جلسه شوراي شهر مورخ 17/11/89 تقديم شوراي اسلامي شهرگرديد پس از بررسيهاي به عمل آمده با حضور مشاورين و مسئولين مربوطه شهرداري و تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در جلسات متعدد در چهارصد و بيست و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - از مجموع كل بودجه پيشنهادي سال 90شهرداري يزد كه 929 ميليارد ريال مي باشد ، 36 درصد آن متعلق به اعتبارات جاري و 64 درصد ديگر متعلق به اعتبارات عمراني مي باشد.
گفتني است بودجه پيشنهادي سال 90 شهرداري يزد نسبت به سال گذشته 7/32 درصد افزايش يافته است.
شايان ذكر است از مجموع كل بودجه سال آتي شهرداري يزد حدود 599 ميليارد آن متعلق به اعتبارات عمراني و بالغ بر 330 ميليارد ريال آن متعلق به اعتبارات جاري مي باشد.