بهبود کیفیت کمیسیونهای 100 در راس امور شورای اسلامی شهر یزد

بهبود کیفیت کمیسیونهای 100 در راس امور شورای اسلامی شهر یزد
دویست وپنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 9 نفر از اعضا در صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – کمیسیون عمران وتوسعه شورای اسلامی شهر یزد در راستای بهبود کیفیت کمیسیونهای 100 جلسات متعددی صورت داده و پس از بحث وتبادل نظر در این خصوص مصوبات ذیل را به صحن علنی شورا ارجاع نمود :
-    لزوم استفاده هرچه بیشترازاتوماسیون درتشکیل پرونده های ارجاعی به کمیسیونهاتاصدورحکم به منظورشفاف سازی وتسریع درکارها ووحدت رویه.
-    اختصاص کمیسیونهای بدوی وتجدید نظربرای هرمنطقه شهرداری به طور مجزا و لزوم ارجاع پرونده های مربوط به هر محل به کمیسیون مشخص .
-    بررسی اولیه مسائل فنی وغیره هر پرونده قبل از ارجاع به کمیسیونهای صد توسط شهرداری هر منطقه به منظور تکمیل اطلاعات و اماده سازی پرونده برای تسریع در صدور حکم با طراحی فرم خاص وتکمیل کارشناسان مجرب .
-    عدم حضور ارباب رجوع در محل صدور حکم مگر افرادی که دعوتنامه رسمی داشته باشند.
-    ارسال احکام صادره با پست پیشتاز دو قبضه برای ارباب رجوع وتاکید به اینکه چنانچه پس از 2 ماه جهت اجرای حکم مراجعه ننمایند به استناد تبصره یک ماده صد ، شهرداری درخواست حکم تخریب بنمایند.
-    فرهنگسازی واطلاع رسانی به موقع وتهیه بروشورهای مناسب به عنوان راهنمای مراجعین به شهرداری جهت متقاضیان پروانه ساختمان وغیره.
مصوبات فوق پس از بحث وتبادل نظر در جلسه شورا به تصویب اعضای شورا رسید.