برگزاری کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر یزد

برگزاری کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر یزد

جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر یزد با حضور اعضای کمیسیون و مسئولین میراث فرهنگی و بافت تاریخی برگزار و مسائل و مشکلات بافت تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.