برگزاری کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد

برگزاری کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد

کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزدبا حضور اعضای کمیسیون و مشاورین این کمیسیون برگزار و معیارهای توسعه گردشگری و محورهای گردشگری یزد مورد بررسی قرار گرفت.