برگزاری کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد

برگزاری کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد

کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزدبا حضور اعضای کمیسیون و مشاورین آن برگزار و نامه های وارده در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.