برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد

برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد

جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با حضور اکثریت اعضای شورا نامه های وارده به کارتابل صحن شورا بررسی گردید.