برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد

برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد

جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با بررسی نامه های تملک وآزادسازی پروژه پیرنیا و تغییر برخی از مشاوران شورا برگزار گردید.