بررسی کشتارگاه صنعتی و مشارکت احداث پلهای مکانیزه عابر پیاده سطح شهر

بررسی کشتارگاه صنعتی و مشارکت احداث پلهای مکانیزه عابر پیاده سطح شهر
دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضای شورا و شهردار یزد در صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - در این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر یزد جهت یکسان سازی و هماهنگی نرخ گذاری املاک توسط کارشناسان بر ساماندهی این مسئله تاکید کردند که مقرر شد این موضوع به کمیسیون عمران و توسعه جهت بررسی بیشتر و ارائه طرح به شورا ارجاع گردید.
رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل و ترافیک شورای شهر یزد با اشاره به اینکه ماهیانه در کشتارگاه صنعتی قریب به 250 هزار کیلو کشتار صورت می گیرد مصوبات این کمیسیون در خصوص لایحه شهرداری در خصوص تخصیص بودجه به کشتارگاه صنعتی را مشروط به شرایط ذیل ارائه نمود:
1) احداث جاده بين كشتارگاه وروستاي محمودي ازطريق سازمانهاي مسئول استاني مورد استقبال مي باشد ولي شهرداري با توجه به وضعيت فعلي دراين مورد هزينه ننمايد .
2) با توجه به اينكه 55 درصد سهام كشتارگاه متعلق به شهرداري مي باشد فلذا شهرداري در هيأت مديره بايد داراي رأي غالب باشد .
3) شهرداري موظف ميگردد متصرفين گاراژهايي كه نسبت به پرداخت مبلغ خريد گاراژهاي خود اقدام ننموده اند درصورت استنكاف از پرداخت، ظرف سه ماه خلعیت نمايند .
4) پيشنهاد مي گردد شهرداري ، نيروي انتظامي ، بهداشت محيط ، محيط زيست و معاونت بهداشتي درماني و آموزش پزشكي و ساير مراجع مسئول با محوريت فرمانداري نسبت به جلوگيري ازكشتارهاي غيرمجاز و غيربهداشتي اقدام مستمر به عمل آورد .
5) مقررگرديد با سازوكار مناسب از ورود قصابها به كشتارگاه براساس برنامه زمانبندي جلوگيري بعمل آيد وگوشت مورد نياز آنها با كاميون يخچال دار تحويل گردد .
6) شهرداري دررابطه با اجاره كشتارگاه به افراد حقيقي وحقوقي دراسرع وقت فراخوان و مزايده برگزارنمايد.
7) شهرداري موظف است پيش سردخانه وسردخانه را دركوتاهترين زمان ممكن راه اندازي نموده تا مردم بتواننداز گوشت سالم و بهداشتي برخوردارباشند.
8) درقبال پرداخت مبلغ سه ميلياردريال توسط شهرداري همزمان سايرشركاءنيزبايستي به نسبت سهام خود سهميه خودرا پرداخت نمايند.
 9) حتي الامكان ساير شهرداريهاي استان نيز بطورجداگانه مقداري ازسهام كشتارگاه را خريداري نمايند.
پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.
سپس وی درادامه مصوبات کمیسیون را درخصوص لایحه مشارکت دراحداث پلهای مکانیزه عابر پیاده سطح شهر به شرح ذیل عنوان کرد:
1) مقررگرديد از12 محل مورد نظر5 مورد اول به انتخاب پيمانكار و 4 مورد دوم به انتخاب مشترك پيمانكار و شهرداري و 3 مورد آخر به انتخاب شهرداري صورت پذيرد.
2) شهرداري موظف است پلهاي مكانيزه سطح شهر را باتوجه به قانون معاملات به سطح 50 پله برقي برساند.
3) مقررگرديد درصورت امكان قانوني پله هاي غيرمكانيزه موجود دريك پرسه زماني مناسب به مدت 2سال به مكانيزه تبديل گردد.
4) شهرداري موظف است معابر را در رابطه با ايجاد واحداث پله برقي به گروه يك، دو و سه تقسيم بندي و در كليه قراردادهاي خود اين مسأله را لحاظ نمايد.
پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه جلسه ، طرح پیشنهادی پنج تن از اعضای شورای شهر مبنی بر تقلیل عوارض زمینهای بدون حصار تعرفه عوارض سال 88 از p50 به p5 مطرح و مقرر گردید در این خصوص بررسی های لازم معمول گردد.
آقای ودیعتی مسئول ستاد اجرائی فرمان امام به عنوان میهمان در صحن شورا حضور و مطالبی به شرح ذیل عنوان نمود:
1-      طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این ستاد صرفاً از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریها و اداره ثبت معاف شوند که در سالهای گذشته بخشنامه آن صادر و به استانداری ها ابلاغ شده است .
2-     ستاد حاضر است در رابطه با شناسایی املاک مشکوک و یا مجهول المالکی که در طرح های عمرانی و بهسازی شهرداری قرار داده و همکاری و مساعدت نماید.
3-   3ستاد حاضر است در رابطه با طرح های مشارکتی با شهرداری همکاری بنماید.