بررسی پروژه های پیامبر اعظم و خلیج فارس در کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر یزد

بررسی پروژه های پیامبر اعظم و خلیج فارس در کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر یزد

در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد موضوع پروژه پیامبر اعظم موردبررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست شرافت مدیر پروژه پیامبر اعظم گزارشی از روند اجرای طرح و ضرورت های فنی اجتماعی و اقتصادی این پروژه ارائه نمود.
بعد از ارائه توضیحات و کارشناسان این موضوع، مقرر شد در جلسه بعد در مورد بودن یا نبودن این پروژه و تصمیم گیری نهایی در مورد تعیین تکلیف آن تصمیم گیری شود.
همچنین در پایان جلسه کمیسیون عمران، موضوع پروژه خلیج فارس و تسریع در اجرای عملیات عمرانی آن با حضور مهندس دهقان مدیر حوزه ترافیک شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جهت بررسی مشکلات اعضای کمیسیون عمران شورای شهر بازدیدی را از این پروژه داشته باشند