بررسی وضعیت کشتارگاه صنعتی در شورای اسلامی شهر یزد

بررسی وضعیت کشتارگاه صنعتی در شورای اسلامی شهر یزد
دویست و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 9 نفراز اعضا و شهردار در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - اعضای شورای شهر در این جلسه پیرامون مسائل و معضلات کشتارگاه  بحث وگفتگو نموده و مطالب و پیشنهادات خود را بدین شرح عنوان کردند.
به گفته یکی از اعضا، از آنجا که شهرداری بالغ بر 50 درصد سهام کشتارگاه را در اختیار دارد لذا هرگونه تصمیم گیری پیرامون واگذاری و یا اجاره و فروش آن بایستی به استناد بند 14 ماده 76 قانون شوراها اقدامات هیات مدیره کشتارگاه پیرامون واگذاری و اجاره آن به سازمان گوشت فاقد وجاهت می باشد.
یکی دیگر از اعضا عنوان کرد با توجه به اینکه سهام شهرداری در کشتارگاه صنعتی بالغ بر50 درصد می باشد بایستی در هیات مدیره تعداد آراء شهرداری غالب باشد و شکل فعلی غیرقابل توجیه می باشد.
عضو دیگر شورا درخواست واگذاری تمامی سهام شهرداری در کشتارگاه به سازمان پشتیبانی دام را کرد تا بطور کامل متولی و مسئولیت آن به سازمان ذیربط سپرده شود.
به گفته یکی از اعضا، کشتارگاه صنعتی باید به آن رسیدگی وتعدادی کامیون یخچالدار نیز جهت حمل گوشت در اختیار قرار گیرد.
در این جلسه در خصوص تملک املاک واقع شده در مسیر طرح های عمرانی به صورت قولنامه ای مصوبه کمیسیون ذیربط جهت بررسی بیشتر عودت داده شد.
در مورد مبحث فوق مقرر گردید کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر این مسئله را بررسی و پیگیری نماید.
همچنین در رابطه با تعیین تکلیف مدیریت دوگانه حاکم برآژانسها و تاکسی تلفنی ها مقررگردید مستندات و قوانین و آئین نامه های مربوطه جهت تصمیم گیری نهائی به استاندار محترم اعلام گردد.
شایان ذکر است در این جلسه بودجه سازمانهای بهسازی و نوسازی به مبلغ 29 میلیارد و 800 میلیون ريال و پایانه های مسافربری به مبلغ 9 میلیارد و 867 میلیون و 80 هزار ريال به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسید.
 انتهای پیام