بررسی ساماندهی شب بازار و روزبازارها در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد

بررسی ساماندهی شب بازار و روزبازارها در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد

در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد موضوع ساماندهی شب بازارها با حضور معاون خدمات شهری شهرداری و رئیس اتاق اصناف مورد بحث و بررسی قرار گرفت
در نهایت مقرر شد یک فیلتر مناسب برای اخذ حضور دست فروشان در شب بازارها در نظر گرفته و آیین نامه و دستو العمل قوی مبتنی بر قانون برای آن در نظر گرفته شود و همچنین نظارت اصناف بر روز بازارها و شب بازارها تقویت گردد و به عنوان ناظر در این امور حضور داشته باشند .