بررسي راهكارهاي پيشگيري ازتخلفات و صدورپروانه ساختمان در دستور كار كميسيون عمران توسعه وترافيك

بررسي راهكارهاي پيشگيري ازتخلفات و صدورپروانه ساختمان در دستور كار كميسيون عمران توسعه وترافيك
رئيس كميسيون عمران توسعه و ترافيك شوراي اسلامي شهر يزد  فرهنگسازي واطلاع رساني وجلوگيري از ساخت وسازهاي غيراستانداروبدون نظارت فني را يكي از وظايف مهم شهرداري ذكركرد و افزود: در اين زمينه كم كاري صورت گرفته است .
ناصرپارسائيان با اشاره به با وجود بناهاي قديم 1400 ساله ؛ متاسفانه شهريزد را شهري ايمن و بي خطر جلوه نمود و افزود: درحالي كه آمار مركز لرزه نگاري با ثبت چهارهزاربارلرزه در هشت سال گذشته اين باوررا رد نموده و بدليل پائين بودن لرزه ها (زيرسه ريشتر) و نامحسوس بودن آن چنين باوري را ايجاد كرده درحالي كه متاسفانه زلزله بم با وجود قدمت 2500 ساله بناهاي ارگ آن فاجعه را آفريد وهزاران تلفات برجاي نهاد كه نتيجه آن بي خانمان شدن مردم وفروپاشي هزاران خانواده گرديد.
وي فراهم نمودن مكانهاي عمومي مقاوم وساختن مراكزآتش نشاني وخدماتي جهت خدمت رساني در مواقع حوادث غيرمترقبه را از جمله مواردي دانست كه در راستاي اين امر مهم، انجام شده است خاطرنشان ساخت: امكان سنجي جهت آموزش وفرهنگ سازي و در نهايت مكلف كردن مردم به رعايت ضوابط ساخت وسازومقاوم سازي در احداث بنا يكي از دستور كارهاي كميسيون عمران توسعه وترافيك مي باشد.
رئيس كميسيون عمران و توسعه و ترافيك اظهارداشت : درجلسه اي كه كميسيون در مهرماه سال87 با حضور مسئولين استان در صحن شوراي اسلامي شهر يزد برگزار شد  راهكارهاي پيشگيري ازتخلفات ساختماني و صدور پروانه بر روي پلاكهاي قولنامه اي داراي كاربري و همچنين راهكارهاي تسهيل و روان سازي مراحل صدورپروانه بررسي گرديد.
وي در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه يكي از علل ساخت وسازهاي غيرمجازمربوط به نداشتن سند مالكيت رسمي اراضي ذيربط توسط مالكين مي باشد؛ شهرداري ملزم مي گردد حداكثر ظرف مدت يك ماه در رابطه با صدور پروانه ساختماني بر مبناي قولنامه (صدورپروانه برروي پلاكهاي قولنامه اي) لايحه كارشناسي شده خود را دراين زمينه به شورا جهت اتخاذ تصميم ارسال نمايد.
پارسائيان در رابطه با جلوگيري از سرگرداني افرادي كه قصد اخذپروانه ساختماني دارند اذعان نمود:  مقررشد نسبت به ايجاد دفاتر كارگزاري دراين رابطه اقدام شود و شهرداري ظرف مدت يكماه لايحه كارشناسي شده خود رادراين زمينه به شورا جهت اتخاذ تصميم ارسال دارد .
وي تصريح كرد: ايجاد دفاتر كارگزاري خدمات شهرداري جهت صدور پروانه ساختماني و واگذاري آن به بخش خصوصي مي تواند درتسهيل صدورپروانه ساختماني كمك بزرگ باشد.
وي همچنين در خصوص تعيين تكليف اراضي واملاك درطرحهاي دولتي وشهرداري كه با گذشت ساليان زياد و عدم اجراي قانون نحوه تملك اراضي و املاك در طرح كه از موانع ومشكلات سدراه مردم بوده گفت: شهرداري مكلف است نسبت به شناسايي پلاكهاي درطرحهاي دولتي اقدام وهمچنين نظر مساعد سازمان مسكن وشهرسازي مبني برتعيين وتكليف اراضي ذكرشده با اخذ نظر مشاور طرح تفصيلي اقدام نمايد اميداست اين مصوبه قدم مثبتي در رفع مشكل مالكين اراضي واقع در طرحهاي دولتي بردارد.
پارسائيان اظهارداشت : مالكين اراضي واقع در طرحهاي دولتي مي توانند اطلاعات و گزارشات خود را به شهرداري و شوراي اسلامي شهريزد جهت اعلام نظروتصميم گيري ارسال نمايند.
رئيس كميسيون عمران و توسعه و ترافيك با اعلام خبر ميدان بلوارجانباز حدفاصل ميدان امام علي (ع) تا پل شهيد تقوي در راستاي حل مشكل دسترسي شهرك رزمندگان و شهرك ولي عصر(ع) در مهرماه سال87 احداث مي شوداظهارداشت: دركمسيون عمران توسعه وترافيك جهت تكميل پروژه ميدان امام علي(ع) و ساماندهي مسيربلوارجانبازواصلاح ترافيكي آن تصميماتي مبني برحذف رفوژكندروي بلوارواحداث ميدان جهت برقراري ارتباط ترافيكي ضلع شمال وجنوب بلوارجانبازگرفته شد.