بررسي تعرفه عوارض سال 91 شهرداري در شوراي اسلامي شهر يزد

بررسي تعرفه عوارض سال 91 شهرداري در شوراي اسلامي شهر يزد
در سيصدو هشتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهر يزد كه با حضور اعضاي كميسيون ، معاون معماري شهرسازي شهرداري ، مديردرآمد شهرداري و مديرحقوقي شهرداري برگزار شد ، تعرفه عوارض سال 91 شهرداري مورد بررسي قرار گرفت .
شايان ذكر است تعرفه عوارض سال 91 شهرداري در تاريخ 15 دي ماه سال جاري جهت بررسي و تصويب شوراي اسلامي شهر يزد ثبت دبيرخانه شوراي شهرگرديد.

   گفتني است در اين جلسه سه مورد از لوايح شهرداري نيز مورد تصميم گيري قرار گرفت.