بررسـي مشـكل بوي نامطبوع گوگـرد در سطـح شهر دركميسيون فرهنگـي ،اجتماعـي و زيست محيطـي

بررسـي مشـكل بوي نامطبوع گوگـرد در سطـح شهر دركميسيون فرهنگـي ،اجتماعـي و زيست محيطـي
مشكل بوي نامطبوع گوگرد در سطح شهر با حضور معاونت دفترفني استانداري ، اعضاي كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي ، شهردار يزد و كارشناسحفظ محيط زيست استان در جلسه كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي مورد بحث وبررسي قرارگرفت. 
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد – در اين جلسه پس از بحث وتبادل نظرمقررگرديد شوراي اسلامي شهر موضوع آلودگي هوا و بوي نامطبوع كه توسط كوره هاي آجرپزي و كارگاههاي غيرمجازبازيافت توليدمي شود راتا حصول نتيجه بصورت مكررپيگيري و مشكلات مردم دراين خصوص را به مسئولين مربوطه انعكاس نمايد وهمچنين شوراياريهاي محلات را جهت معرفي كارگاههاي متخلف درزمينه ايجادآلودگي وبوي نامطبوع فعال نمايد.
همچنين در اين جلسه شهرداري موظف گرديد با كارگاههايي كه بصورت غيرمجاز به بازيافت مواد وسوزاندن برخي زباله ها و توليد آلودگي مشغول هستندبرخوردقانوني اعمال نمايدومقررگرديدسازمان حفاظت محيط زيست موضوع آلودگي صنايع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.