برای نخستین بار بابت اسناد دریافتنی و نحوه دریافت آن آیین نامه تنظیم می شود

برای نخستین بار بابت اسناد دریافتنی و نحوه دریافت آن آیین نامه تنظیم می شود

با محوریت کمیته حسابرسی شورای شهر یزد و با حضور ونوس عامری و مرتضی شایق، آیین نامه اسناد دریافتنی و نحوه دریافت آن بررسی شد.
وصول مطالبات بصورت چک و نقد از مهمترین بحث کمیته حسابرسی در مورد آیین نامه اسناد دریافتی بود.
در خصوص قانون ارائه چک به شهرداری مقرر شد تا 30 میلیون تومان بر اساس فرم تعهد انجام گردد و از 30 تا 100 میلیون بر اساس فرم تعهد و معرفی ضامن معتبر کارمند و یا ضامن دارای پروانه کسب و بالای 100 میلیون تومان با اخذ ضمانت نامه بانکی همراه باشد و برای هر پرونده تنها یکبار امکان تعویض چک وجود خواهد داشت.
همچنین مقرر شد تضمین وصول مطالبات شهرداری بر اساس مبلغ کل اقساط باشد و حداکثر اقساط چک 36 ماهه و مبلغ چک نباید از مبلغ تعیین شده توسط کمیته تقسیط کمتر باشد.