بدقولی گذشته و وعده جدید

بدقولی گذشته و وعده جدید
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - دکتر رودشتیان مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری یزد در جلسه شورا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های سازمان مذکور اظهار امیدواری کرد در صورت تامین مالی ، کارخانه کمپوست تا پایان سالجاری به طور کامل و بدون نقص راه اندازی خواهد شد.
با توجه به قولهایی که شهرداری برای راه اندازی کارخانه کمپوست در مورخ 8/8/88 به شورای اسلامی شهر یزد داده بود ولی هنوز این کارخانه به طور کامل راه اندازی  نشده است لذا آیا وعده مدیرعامل جدید سازمان بازیافت اجرایی خواهد شد؟؟؟