با همکاری شورای شهر ، شهرداری و مجامع امور صنفی استان یزد

با همکاری شورای شهر ، شهرداری و مجامع امور صنفی استان یزد
در دویست و هشتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد مسائل و مشکلات اصناف و افزایش صدور پروانه های کسب وپیشه با حضور اعضای شورا ، شهردار و متولیان امور صنفی استان در صحن علنی شورا بررسی و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – در ابتدای جلسه آقای مسلم رئیس مجامع امور صنفی استان یزد با اشاره به وجود حدود 25 هزار واحد صنفی در یزد خاطرنشان ساخت: بالغ بر55 درصد واحدهای صنفی بدون پروانه کسب وپیشه درسطح شهرفعالیت می کنند.
 و ی خواستار تعامل شورای شهر برای پروانه دار شدن صنوف فوق گردید.
رئیس مجامع امور صنفی استان یزد با اشاره به عوارض کسب وپیشه و همچنین تابلوهای اصناف گفت: براساس اطلاعات دریافتی از دیگر استانها، عوارض کسب و پیشه توسط مجموعه صنفی دریافت و سپس به حساب شهرداری واریز می گردد با این اقدام می توان در صدور پروانه های کسب وپیشه موفقتر عمل نمود.
آقای پیرنیا مدیر درآمد عمومی شهرداری با اشاره به جلساتی که پیرامون روند صدور پروانه های کسب وپیشه در شهرداری تشکیل شده گفت: در طی چندین جلسه متمادی، نهایتاً در مورخ 26/12/87 مقرر گردید شهرداری بدون بازدید وصرفاً با اخذ عوارض کسب وپیشه و خدمات نسبت به ارائه پاسخ به املاک مستقر در بافت تاریخی اقدام نماید.
وی افزود: شهرداری همچنین در خصوص املاک فاقد کاربری تجاری، اداری و یا کارگاهی ، پس از اخذ عوارض متعلقه از جمله: عوارض کسب وپیشه،نوسازی و بهای خدمات کاربری های مرتبط (ردیف 22 تعرفه مصوب) بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نسبت به پاسخ استعلام مجمع امور صنفی اقدام نمایند.
پیرنیا همچنین ادامه داد: مجمع امور صنفی و اتحادیه های صنوف پس از صدور پروانه کسب و اخذ تعهد از متقاضیان پروانه کسب مبنی بر مراجعه به شهرداری و دریافت عدو خلافی و یا پایان کار ملک و اخذ مفاصا حساب مربوطه، یک نسخه از پروانه کسب صادره را به شهرداری منطقه مربوطه ارسال کنند.
وی تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده فوق الذکر به مدت 6 ماه بصورت آزمایشی جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت اجراء شده است.
شایان ذکر است همچنین در این جلسه مصوبات ذیل در خصوص ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و پرداخت عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی سردرب مغازه ها مطرح گردید.
آیین نامه مصوب عوارض تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر یزد
بند3-4- صورتجلسه 17/7/87 : پیرو بند 1-2 شق (ب) صورتجلسه مورخ 19/4/87 و طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورا بشماره
ثبتی 2081-13/5/87 دبیرخانه شورا در رابطه با محاسبه عوارض تابلوهای ساخته شده قبل از تاریخ 11/6/87 بر مبنای 150 سانتیمتر و محاسبه عوارض تابلو های ساخته شده بعد از تاریخ مذکور بر مبنای 130 سانتیمتر مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرار گرفت.
بند1-2- صورتجلسه 19/4/87 : با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کارگروه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر در خصوص پرداخت عوارض بابت نصب تابلوهای تبلیغاتی سردرب مغازه ها پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
الف- تابلوهای شناسایی واحدهای صنفی با ابعاد مجاز مشمول پرداخت عوارض نمی باشند.
ب- ارتفاع استاندارد تابلوهای شناسایی از 120 سانتی متر به 130 سانتی متر افزایش می یابد.
ج- عوارض صرفاً شامل مقدار مازاد بر متراژ استاندارد تابلوهای شناسایی می باشد .
د- در زمینه حداقل زمان محاسبه عوارض مقرر شد مدت زمان نصب واقعی تابلوها ملاک محاسبه قرار گیرد.
ه- ملاک چگونگی احراز زمان نصب تابلو تاریخروانه کسب قرار گیرد و در صورت اعتراض مالک ، اظهارنامه مالک ملاک عمل باشد.
و-در مورد وصول عوارض از سالهای 82 تا 86 مودیان می توانند بصورت اقساط نسبت به پرداخت بدهی خود به شهرداری اقدام نمایند هرگاه مودیان تا شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل به اتحادیه ذیربط عوارض مربوطه رابصورت نقدی پرداخت نمایند از 50% عوارض متعلقه معاف می گردند.
ز- از این تاریخ به بعد مالکین یا صاحبان حرف که قصد نصب تابلو دارند و تابلو آنها در حد ابعاد مجاز شناسایی قرار دارد موظفند جهت اخذ مجوز و آموزش لازم به سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز، اجرائیات شهرداری نسبت به جمع آوری آن اقدام نموده و در زمینه اخذ عوارض برابر تابلوهای غیر مجاز رفتار شود.
ح-شهرداری(سازمان فرهنگی- تفریحی) در رابطه با چگونگی دریافت مجوز از سوی مالکین یا صاحبان حرف که قبل از این تاریخ تابلو واحد تجاری خود را نصب نموده اند طرحی را در اولین فرصت به شورا ارائه نماید.
ط-جهت اطلاع رسانی کامل وتوجیه شهروندان در رابطه باعلل پرداخت عوارض وهمچنین نحوه محاسبه عوارض تابلو واندازه استانداردآن مقررگردید سازمان فرهنگی – تفریحی نسبت به تهیه وتوزیع 20 هزاربروشورتاپایان مرداد سال 87 بین شهروندان اقدام نماید.