با تصویب شورای اسلامی شهر یزد پرداخت عوارض و سایر بدهیها تا پایان فروردین ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۹۹ محاسبه خواهد شد

با تصویب شورای اسلامی شهر یزد پرداخت عوارض و سایر بدهیها تا پایان فروردین ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۹۹ محاسبه خواهد شد


با تصویب شورای اسلامی شهر یزد پرداخت عوارض و سایر بدهیها تا پایان فروردین ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۹۹ محاسبه خواهد شد

اعضای شورا در سیصد و ششمین جلسه علنی در طرح خود عنوان نمودند با توجه به ازدحام مودیان برای پرداخت عوارض در انتهای سال و شرایط خاص کرونایی پیشنهاد می نماید بر اساس این طرح شهرداری مکلف گردد مهلت پرداخت عوارض و سایر بدهیها تا پایان فروردین ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۹۹ محاسبه گردد.