شوراي اسلامي شهر يزد

بازید اعضای کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد

 

اعضاي كميسيون عمران وتوسعه شوراي اسلامي شهر يزد از تقاطع پروفسور حسابي و دانشجو بازديد و مسائل و مشكلات موجود در آن تقاطع را مورد بررسي قرار دادند.
در اين بازديد مقرر گرديد شهرداري در راستاي تملك پلالك جنب دانشجو به نعيم آباد اقدامات مقتضي را انجام دهد.