بازدید کمیسیون فرهنگی شوراي اسلامي شهر يزد از چند مکان

بازدید کمیسیون فرهنگی شوراي اسلامي شهر يزد از چند مکان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد _ در پی درخواست های مردمی از طریق  نامه های  ارجائی به شورا و به منظور بررسی موضوعات ارائه شده، رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد  از چند مکان بازدید و مسائل و مشكلات مربوط به آنها را مورد بررسي قرار گرفت.

اعضا ابتدا از  مسجد چهارده معصوم  واقع در بلوار جوکار بازدید به عمل آوردند و با حضور اهالی ، درخواست هیئت امناء این مسجد مبنی بر توسعه مسجد  از طریق واگذاری زمین مقابل آن ، مورد بررسی قرار دادند.

در ادامه از سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد  واقع در بلوار شهید عابدی بازدید و در  راستای تعمیر و بازسازی این مجموعه و آماده سازی جهت استفاده جوانان بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید این موضوع در هیئت مدیره سازمان فرهنگی شهرداری بررسی و نتیجه به کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد ارجاع شود.

در پایان از مجموعه مدرسه طبیعت واقع در بلوار شهید صدوقی  بازدید شد و اعضا در جریان فعالیت این مدرسه قرار گرفتند و مقرر کردید در راستای کمک به این مدرسه ، در زمینه مدت  اجاره زمین آن،   با اداره اوقاف مباحثی مطرح شود.

گفتني است این موضوعات در  صورتجلسه كميسيون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد  یادداشت  و بعد از بحث و تبادل نظر در کمیسیون فرهنگی ،  جهت تصويب نهايي به صحن علني شورا ارجاع داده خواهد شد.