بازدید محسن ابوترابی و مهدی کاشفی زاده از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های خیابان سیدالشهداء

بازدید محسن ابوترابی و مهدی کاشفی زاده از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های خیابان سیدالشهداء

علاوه بر آسفالت، پیاده روها اصلاح و پارکینگ درون محله ای در نظر گرفته می شود. همچنین در ادامه از مجموعه فرهنگی ورزشی کیهان بازدید شد و مهدوی مدیری این مجتمع ورزشی، توضیحاتی را از اقدامات فرهنگی و ورزشی این مجموعه ارائه داد.