بازدید محسن ابوترابی از پروژه اکوپارک

بازدید محسن ابوترابی از پروژه اکوپارک

در این بازدید زارع مدیر پروژه اکوپارک ضمن ارائه توضیحات از روند اجرایی طرح، اقدامات انجام شده در حوزه آبرسانی و استفاده از پساب را تشریح کرد.