بازدید شایق عضو شورای اسلامی شهر و مدیر منطقه دو شهرداری از پروژه های عمرانی محله مریم آباد

بازدید شایق عضو شورای اسلامی شهر و مدیر منطقه دو شهرداری از پروژه های عمرانی محله مریم آباد

مرتضی شایق عضو شورای اسلامی شهر و مدیر منطقه دو شهرداری از پروژه های عمرانی محله مریم آباد
 بازدیدکردند.