بازدید رییس کمیسیون خدمات شهری از بافت تاریخی و بررسی مناسب سازی

بازدید رییس کمیسیون خدمات شهری از بافت تاریخی و بررسی مناسب سازی

بازدید سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات شهری از بافت تاریخی شهر یزد جهت بررسی وضعیت مناسب سازی مسیرهای گردشگری برای توان خواهان به ویژه معلولان جسمی حرکتی
این بازدید به میزبانی کمیسیون خدمات شهری شورا با همراهی معاون عمرانی فرمانداری، شهرداری منطقه و همچنین نماینده اداره کل میراث فرهنگی و پایگاه میراث جهانی صورت پذیرفت و شرایط استفاده از رمپ سیار و ثابت و اقدامات مورد نیاز فراهم نمودن امکان حضور آسانتر معلولان در اماکن عمومی و گردشگری بررسی گردید.