بازدید رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پروژه های منطقه ۳ شهرداری

بازدید رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پروژه های منطقه ۳ شهرداری


بازدید رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پروژه های منطقه ۳ شهرداری

سوم اردیبهشت 1399