بازدید رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک و گودهای خاک و نخاله

بازدید رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک و گودهای خاک و نخاله

سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، سه شنبه هشتم مرداد از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک و گودهای خاک و نخاله بازدید کرد.