بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از غرفه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و خانه مطبوعات در نمایشگاه مطبوعات

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از غرفه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و خانه مطبوعات در نمایشگاه مطبوعات

رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از غرفه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و خانه مطبوعات در نمایشگاه مطبوعات بازدید واز فعالیتهای خوب مطبوعات یزد قدردانی نمودند.