بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از نمایشگاه کتاب

بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از نمایشگاه کتاب

 جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از نمایشگاه کتاب واقع در محل نمایشگاه های دائمی بازدید نمود.