بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مرکز کنترل ترافیک

بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مرکز کنترل ترافیک

جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مرکز کنترل ترافیک بازدید کردند.