بازدید الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر از بیمارستان شهید صدوقی یزد 12 اسفند 1398

بازدید الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر از بیمارستان شهید صدوقی یزد 12 اسفند 1398

او در این بازدید از کادر درمانی خدوم این بیمارستان قدردانی کرد.