بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد از فرهنگسرای بهمن

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد از فرهنگسرای بهمن

در این بازدید که با حضور مدیر کل شهری و شوراهای استانداری صورت گرفت، در خصوص سرمایه گذاری در این پروژه بحث و تبادل نظر گردید.