بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد از دبیرستان پسرانه شاهد


 

اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق مدیرکل آموزش و پرورش استان و نماینده شهردار از دبیرستان پسرانه شاهد و ایثارگران (شهید رمضانی زاده) بازدید و مسائل و مشکلات آن دبیرستان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید مراتب مطرح شده توسط اداره کل آموزش وپرورش استان به شورا ارائه تا پس از بررسی ، موضوعات رفع گردد.
در ادامه بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد اظهارامیدواری نمود که با پیگیریهای لازم شاهد رفع مسائل این دبیرستان باشیم.