بازدید اعضای کمیسیون عمران شورا از پروژه پل شهید قهاری سعید

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورا از پروژه پل شهید قهاری سعید

اعضای کمیسیون عمران به اتفاق سرپرست معاونت عمرانی استانداری و شهرداران یزد وحمیدیا از پروژه پل شهید قهاری سعیدبازدیدنمودند.