بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پل آرمان و محله سردوراه

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پل آرمان و محله سردوراه

اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد به اتفاق شهردار، معاون شهرسازی و مدیر منطقه تاریخی شهرداری یزداز پل آرمان و محله سردوراه بازدید کردند.
طرح تعریض پل آرمان در مسیر راه آهن و راه های دسترسی محله سردوراه، تملکات و پارکینگ با حضور معتمدین مورد بررسی قرار گرفت.