بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پارکهای فخار، گلکار و حسن آباد

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پارکهای فخار، گلکار و حسن آباد

اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پارکهای فخار، گلکار و حسن آباد بازدید کردند.