بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از منطقه آزادشهر و بررسی مشکلات

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از منطقه آزادشهر و بررسی مشکلات

اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از منطقه آزادشهر بازدیدو مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت.