بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از مجموعه باغ بزرگ شهر

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از مجموعه باغ بزرگ شهر

اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد به اتفاق جمالی نژاد شهردار از شبکه های درونی و روند پیشرفت عملیات اجرایی مجموعه باغ بزرگ شهر یزد بازدید کردند.