بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از محله شیخداد

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از محله شیخداد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، با محوریت کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر از بافت تاریخی محله شیخداد بازدید شد.
اعضای کمیسیون در ابتدا از خانه فلکیان جهت تملک پارکینگ که شهرداری لایحه کرده بود بازدید شد.
پارک در حال ساخت شیخداد و مجموعه مسکونی بقیه الله اعظم از دیگر مکان هایی بود که مورد بازدید کمیسیون عمران قرار گرفت.
در نهایت از مجموعه مخروبه قابل مرمت در کوچه حاجی آخوندی محله شیخداد بازدید و مقرر گردید مرمت این محل مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.