بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از خانه چهار سوقیها 12 بهمن1398

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از خانه چهار سوقیها 12 بهمن1398

مرمت این مجموعه از سوی سازمان عمران شهرداری در حال انجام است و به عنوان فرهنگسرا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.