بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از مسیر دسترسی بلوار مناجات به کنار گذر و

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از مسیر دسترسی بلوار مناجات به کنار گذر و

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از مسیر دسترسی بلوار مناجات به کنار گذر و محل دائمی نمایشگاه های بین المللی و شهرک مهرآوران
این مسیر با زیرسازی و آسفالت 52 هزار متر می باشد که 42 هزارمتر آن تکمیل گردیده و  25 هزار متر آزادسازی شده است.
تاکنون برای این پروژه ده میلیارد تومان توسط شهرداری و یک میلیارد تومان توسط راهداری هزینه شده است.
این مسیر دارای دو تقاطع غیر همسطح می باشد که موجب دسترسی بهتر میدان میوه و تره بار خواهد شد.
قرار است این پروژه تا سوم خرداد ماه به اتمام و آماده بهره برداری شود.
همچنین در ادامه اعضای کمیسیون عمران از مسیر دسترسی ورودی محمد آباد هم بازدید کردند که سازمان عمران شهرداری در این مسیر در حال اجرای عملیات عمرانی است.