بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از مرکز نگهداری حیوانات خانگی

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از مرکز نگهداری حیوانات خانگی

اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از مرکز نگهداری حیوانات خانگی بازدید و مشکلات آن مرکز مورد بررسی قرار گرفت.