بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از کمربند سبز شهرک رزمندگان

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از کمربند سبز شهرک رزمندگان

اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از کمربند سبز شهرک رزمندگان بازدید و مشکلات آن را مورد بررسی قرار دادند.
گفتنی است در این بازدید بر توسعه فضای سبز مناطق در راستای افزایش نشاط اجتماعی تاکید شد.