بازدید اعضای شورای شهر یزد از مرکز درمانی توانبخشی اتیسم کودکان

بازدید اعضای شورای شهر یزد از مرکز درمانی توانبخشی اتیسم کودکان

تنی چنداز اعضای شورای اسلامی شهر یزد در افتتاح اولین مرکز درمانی توانبخشی اتیسم کودکان حضور و از آن مرکز بازدید کردند.