بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد و شهردار از مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری شهرداری