بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از سازمان آرامستانهای شهرداری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از سازمان آرامستانهای شهرداری
پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری،حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر یزد در سازمان آرامستانهای شهرداری مورخ 22/2/88 برگزار و اعضای آن از مجموعه آرامستانها (خلدبرین ) بازدید کردند.
در این جلسه که در اتاق جلسات سازمان آرامستانها برگزار گردید و موضوعات زیر مطرح شد:
1-      چگونگی کاهش هزینه های تمام شده بررسی و مقرر گردید اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
2-      بررسی و چگونگی پیش فروش قبور توسط پاره ای از موسسات
3-      بررسی راه انجام دسترسی گورستان خلدبرین به جاده موسوم به کارخانه کمپوست